Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần bám sát các nghị...   Tin mới
Sáng ngày 20/9/2023, đồng chí Trần Thắng Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có đại diện...
Xem tiếp
Triển khai Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ   Tin mới
Ngày 08/9/2023, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023 - 2025.
Xem tiếp
Bộ Nội vụ hướng dẫn về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức...   Tin mới
Ngày 03/9/2023, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 4966/BNV-TCBC hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành...
Xem tiếp
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật...   Tin mới
Ngày 14/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Nghị định số 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết...
Xem tiếp
Một số vấn đề về xác định vị trí việc làm   Tin mới
Xác định vị trí việc làm là nội dung quan trọng để thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Công việc này được coi là khâu cơ bản, khởi đầu để từ đó có cơ sở sắp xếp bộ máy. Bản chất của việc xác...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 »