Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/6/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1160/UBND-NCVX về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tinh giản biên chế bảo đảm đúng đối tượng, chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2024 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, Công văn số 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và Công văn số 1611/UBND-NCVX ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ, các quy định hướng dẫn có liên quan và theo đúng phân cấp quản lý cán bộ.

1160/UBND-NCVX

 

Các tin khác