VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 3239/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới, sửa đổi trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 13/11/2023 Còn
2 2744/QĐ-UBND Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 29/09/2023 Còn
3 2744/QĐ-UBND Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 29/09/2023 Còn
4 2516/ QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 08/09/2023 Còn
5 2439/QĐ-UBND Phê duyệt sửa đổi quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 28/03/2023 Còn
6 296/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 15/02/2023 Còn
7 1261/ QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 20/05/2022 Còn
8 459/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Công tác thanh niên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 21/02/2022 Còn
9 460/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chính quyền địa phương và Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 21/02/2022 Còn
10 3210/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 07/10/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »