Quy chế, Quy định

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Tiêu đề

Download

80/QĐ-SNV 25/5/2023 Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Tải về
277/QĐ-SNV 21/11/2022 Quy chế Cung cấp thông tin cho công dân của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Tải về
276/QĐ-SNV 18/11/2022 Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và ngƣời lao động cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Tải về
253/QĐ-SNV 06/10/2022 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Tải về
202/QĐ-SNV 29/6/2022 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình   Tải về

133/QĐ-SNV

06/6/2022

Quyết định Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

Tải về

134/QĐ-SNV

06/6/2022

Quyết định Ban hành Quy định chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở Nội vụ

Tải về

1450/QĐ-UBND

03/6/2022

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ

Tải về

1261/QĐ-UBND

20/5/2022

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Tải về

113/QĐ-SNV

13/5/2022

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc Sở Nội vụ Quảng Bình

Tải về

90/QĐ-SNV

13/4/2022

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Tải về

81/QĐ-SNV 30/3/2022 Nội quy tiếp công dân tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Tải về

07/2022/QĐ-UBND

08/3/2022

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Tải về 

276/QĐ-SNV

25/11/2021

Quy chế Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ

Tải về

136/QĐ-SNV

29/4/2021

Quyết định giải thể các phòng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Sở Nội vụ

Tải về 

969/QĐ-UBND

31/3/2021

Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Tải về

218/QĐ-SNV

28/9/2020

 Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 

Tải về

 

271/QĐ-SNV

31/3/2009

Quyết định ban hành văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Tải về

13/QĐ-SNV

16/01/2018

Quyết định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng về công tác Nội vụ

Tải về

14/QĐ-SNV

16/01/2018

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng hòm thư góp ý của Sở Nội vụ

Tải về

 

272/QĐ-SNV

04/10/2017

Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nội vụ

Tải về

271/QĐ-SNV

04/10/2017

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Tải về

95/QĐ-SNV

01/3/2017

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ

Tải về

115/QĐ-SNV

08/6/2016

Quyết định về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy

Tải về

87/QĐ-SNV

21/4/2016

Quyết định ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan khối văn phòng Sở Nội vụ

Tải về

57/QĐ-SNV

16/3/2016

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Sở Nội vụ

Tải về

45/QĐ-SNV

23/02/2016

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý Công sở của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

 Tải về

02/2014/QĐ-UBND

14/02/2014

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình

Tải về