Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ cấu công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 05/01/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Công văn số 64/BNV-CCVC hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về xác định cơ cấu công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (có Công văn đính kèm); theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn:

 

I. Về xác định cơ cấu ngạch công chức

1. Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh:

- Ngạch chuyên viên chính và tương đương: Tối đa không quá 40%;

- Ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống: Tối đa không quá 60%.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn và cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp huyện:

- Ngạch chuyên viên và tương đương: Tối đa không quá 80%;

- Ngạch cán sự, nhân viên và tương đương: Tối đa không quá 20%.

II. Về xác định cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị tự chủ nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị tự chủ nhóm 2)

- Chức danh nghề nghiệp hạng I và tương đương: Tối đa không quá 20%;

- Chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương: Tối đa không quá 50%;

- Chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống (nếu có): Tối đa không quá 30%;

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị tự chủ nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị tự chủ nhóm 4)

- Chức danh nghề nghiệp hạng I và tương đương: Tối đa không quá 10%;

- Chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương: Tối đa không quá 50%;

- Chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống (nếu có): Tối đa không quá 40%;

Cơ cấu tại Mục I và Mục II nêu trên không bao gồm công chức lãnh đạo, quản lý và viên chức quản lý.

 

Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức, biên chế

 

Các tin khác