Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/12/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2707/UBND-NCVX về việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Theo đó, để sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí số lượng lãnh đạo, quản lý dôi dư trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo số lượng và thời hạn quy định, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện tổ chức lại đối với các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức bộ máy bên trong chưa đảm bảo quy định (phòng dưới 05 biên chế công chức đối với tổ chức hành chính, phòng dưới 07 biên chế viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập); căn cứ Quyết định sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó còn dôi dư đảm bảo thời gian quy định; báo cáo kết quả và phương án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/01/2024 để tổng hợp./.

 

Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức, biên chế

 

Các tin khác