Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu, ký ban hành Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 25/12/2023 thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kết luận số 62-KL/TW; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…Đồng thời, đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

 

Phòng XDCQ và TCBC

Các tin khác