UBND huyện Lệ Thủy, Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu về chỉ số CCHC năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(QBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo kết quả công bố, UBND huyện Lệ Thủy, Sở Thông tin và Truyền thông đứng thứ nhất về chỉ số CCHC năm 2022.

 

Công tác cải cách hành chính thời gian qua được các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện.

 

Được biết, về đối tượng xác định chỉ số CCHC cấp sở gồm có 20 cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế; cấp huyện có UBND 8 huyện, thị xã, thành phố.

 

Việc xác định chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện được thực hiện theo Quyết định số 3024/QĐ-UBND, ngày 3/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh”; triển khai trên hệ thống Phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện.

 

Chỉ số CCHC được tính bằng tổng điểm 2 thành phần: Phần điểm thẩm định và phần điểm điều tra xã hội học. Phần điểm thẩm định được các thành viên Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện xem xét, chấm điểm trên cơ sở điểm tự chấm và các tài liệu kiểm chứng kèm theo. Phần điểm điều tra xã hội học được tổng hợp từ 2 nguồn: Điều tra bằng phiếu điện tử do các lãnh đạo sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đại biểu HĐND cấp huyện và công chức tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trả lời trên hệ thống điện tử và do phần mềm cập nhật tổng hợp tự động.

 

Nguồn từ phiếu điều tra do các tổ chức, cá nhân trả lời trên phiếu giấy do Sở Nội vụ chủ trì triển khai điều tra, khảo sát, thu thập kết quả và tổng hợp, cập nhật lên phần mềm chấm điểm theo quy định.   

 

Theo kết quả công bố năm 2022, khối các sở, ban, ngành cấp tỉnh có các đơn vị đạt điểm cao là: Sở Thông tin và Truyền thông (95,73 điểm) xếp thứ nhất, Văn phòng UBND tỉnh (95,43 điểm) xếp thứ hai, Sở Nội vụ (95,39 điểm) xếp thứ ba; khối UBND các huyện, thị xã, thành phố: UBND huyện Lệ Thủy (88,94 điểm) xếp thứ nhất, UBND huyện Quảng Ninh (88,48 điểm) xếp thứ hai, UBND huyện Tuyên Hoá (88,08 điểm) xếp thứ ba.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện năm 2022 để tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá, rút kinh nghiệm, có giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo.

 

Các tin khác