Quảng Trạch: Cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(QBĐT) - Huyện Quảng Trạch luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của địa phương. Do đó, thời gian qua, UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

 Đẩy mạnh chuyển đổi số

 

Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Phan Văn Thanh cho biết, CCHC gắn với chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm được UBND huyện Quảng Trạch quan tâm thực hiện. Huyện đã tăng cường ứng dụng công nghệ số để cải tiến quy trình, thủ tục, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm văn bản, giấy tờ hành chính; lựa chọn công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC), nhóm TTHC ưu tiên để triển khai trên môi trường điện tử.

 

Cụ thể, ngày 17/12/2021, UBND huyện Quảng Trạch đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện năm 2022. Huyện đã phát triển hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ viễn thông, internet hiện đại, đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số.

 

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã thiết lập mạng nội bộ; 100% máy tính được kết nối internet băng thông rộng (trừ các máy tính phục vụ lưu trữ thông tin, tài liệu mật). 17/17 xã mở rộng quy mô mạng diện rộng (WAN) của huyện trên cơ sở mạng truyền số liệu chuyên dùng và triển khai ứng dụng các dịch vụ cơ bản nhằm tăng cường khai thác, ứng dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Cán bộ huyện Quảng Trạch chú trọng chất lượng giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

Cán bộ huyện Quảng Trạch chú trọng chất lượng giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở; tỷ lệ trao đổi, xử lý văn bản cơ bản trên hệ thống đạt 90% trên tổng số văn bản đến, đi của toàn huyện; 17/17 xã đã thực hiện số hóa văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Huyện đã cấp phát và đưa vào sử dụng chứng thư số, với 42 chứng thư số tổ chức, 140 chứng thư số cá nhân và 3 chứng thư số phục vụ ký số trên thiết bị di động.

 

Toàn huyện có 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến xã được cấp tài khoản truy cập và thực hiện xử lý công việc theo chức năng nhiệm vụ được phân công trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ TTHC cho doanh nghiệp và người dân được cập nhật trên Cổng dịch vụ công bước đầu đạt hơn 85% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm của huyện, xã. Cùng với đó, huyện cũng triển khai ứng dụng hiệu quả các hệ thống phần mềm, như: Thông tin báo cáo của tỉnh; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý công tác thanh tra...

 

Vào cuộc đồng bộ

 

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, UBND huyện Quảng Trạch đã tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và UBND tỉnh. Để công tác CCHC được triển khai sâu rộng trên địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch cũng chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện CCHC.

 

Các phòng chuyên môn và UBND các xã thường xuyên tuyên truyền công tác CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng cho các tổ chức, cá nhân hiểu được mục đích, ý nghĩa và nội dung để áp dụng thực hiện; đồng thời, tham gia giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy hành chính cấp huyện, xã.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, đơn vị trong giải quyết TTHC, UBND huyện phối hợp với các đơn vị, UBND các xã rà soát đề nghị cắt giảm triệt để các quy trình TTHC rườm rà, còn chồng chéo; có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu.

 

Cùng với đó, quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa" thống nhất trên địa bàn toàn huyện đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, UBND huyện luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong CCHC, tạo động lực cho kinh tế-xã hội của địa phương phát triển, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Phan Văn Thanh cho biết, UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ TTHC. Địa phương tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ viễn thông, internet hiện đại, đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số.

 

 

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chú trọng thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh ban hành về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các quy định tại Công văn số 738/UBND-KSTT, ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại cấp huyện, cấp xã...

 

Nguồn: Báo Quảng Bình

Các tin khác