Chuyển đổi mô hình tổ chức từ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi sang mô hình Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 45/UBND-NCVX về chuyển đổi mô hình tổ chức từ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi sang mô hình Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ Công văn số 680-CV/TU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức từ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi sang mô hình Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thành lập Hội Người cao tuổi ở địa phương nơi có đủ điều kiện, quy định phân công, phân cấp quản lý của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện quy trình, thủ tục cho phép thành lập Hội, tổ chức Đại hội và nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật về Hội.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ) và các văn bản có liên quan gửi cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội theo phân cấp quản lý. 

Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế

 

Các tin khác