Danh sách thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

  

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH QUẢNG BÌNH
-----------------------------------------------------------------------

* Thường trực Hội đồng : 
 1. 1. Ông Nguyễn Công Huấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
 2. 2. Ông Nguyễn Đức Lý - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng
 3. 3. Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng
 4. 4. Ông Mai Xuân Toàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

* Thành viên Hội đồng : 

 1. 1. Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;
 2. 2. Ông Hà Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành viên;
 3. 3. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;
 4. 4. Bà Hoàng Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên;
 5. 5. Ông Hồ Quyết Thắng - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Thành viên kiêm Thư ký
 6.  
 7. Nguồn: Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Bình