Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐUBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 09/8/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1417/SNV-CBCCVC V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐUBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh

Tệp đính kèm:

CV-Gui-cac-don-vi-gop-y.pdf

DU-THAO-QUYET-DINH-CUA-UBND-TINH.pdf

NOI-DUNG-SUA-DOI.pdf

Các tin khác