UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị...   Tin mới
Hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/4/2024, các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 tổ chức lấy ý kiến cử tri theo Công văn số 540/UBND-NCVX ngày 29/3/2024 và Công văn số...
Xem tiếp
Quảng Trạch: Nỗ lực sắp xếp đơn vị hành chính   Tin mới
(QBĐT) - Thực hiện chủ trương và các nghị quyết của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) giai đoạn 2023-2025, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch,...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn: Tạo sự đồng thuận cho phát triển   Tin mới
(QBĐT) - Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, TX. Ba Đồn có 2 xã sáp nhập, gồm: Xã Quảng Thủy và Quảng Tân để thành lập xã mới. Hiện nay, các địa phương đã...
Xem tiếp
Bố Trạch sẵn sàng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã   Tin mới
(QBĐT) - Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025, huyện Bố Trạch sẽ sắp xếp lại 6 ĐVHC cấp xã. Đây là địa phương có số ĐVHC cấp xã sắp xếp lại nhiều nhất trong...
Xem tiếp
Sắp xếp đơn vị hành chính: Bảo đảm tập trung nguồn lực, đáp ứng yêu...   Tin mới
(QBĐT) - Sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2024. Trên cơ sở các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ,...
Xem tiếp
1