Kế hoạch Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 17/4/2024, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 740/KH-SNV về Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo  TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nội vụ năm 2024

Nội dung kế hoạch:

1. Mục đích, yêu cầu

Đánh giá thực trạng việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở, tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc của đơn vị, hỗ trợ tích cực cho công tác hiện đại hóa nền hành chính.

Tiếp tục cải tiến, duy trì áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 trong các lĩnh vực hoạt động của Sở; xây dựng mới các quy trình ISO, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình ISO; xây dựng bổ sung các quy trình giải quyết công việc nội bộ Sở; từng bước chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc theo hướng đơn giản, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thực hiện quy trình.

Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan để xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện các quy trình xử lý công việc.

Ứng dụng có hiệu quả phần mềm ISO điện tử tỉnh Quảng Bình.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng, ban hành Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng năm 2024 của Sở Nội vụ. Căn cứ Mục tiêu chất lượng của Sở, các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở xây dựng mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện của đơn vị cụ thể nhiệm vụ, thời gian; sản phẩm đo lường được.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO đã ban hành, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành; xây dựng mới các quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, các quy trình nội bộ của Sở.

Phổ biến, nâng cao nhận thức về HTQLCL ISO 9001:2015 cho công chức, viên chức thuộc Sở; đảm bảo tuân thủ các quy trình ISO đã ban hành.

Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ và thực hiện hành động khắc phục và cải tiến (nếu có).

Tăng cường ứng dụng, sử dụng có hiệu quả phần mềm ISO điện tử tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ http://iso-snv.quangbinh.gov.vn.

3. Tổ chức thực hiện

a) Ban Chỉ đạo ISO của Sở có trách nhiệm tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Văn phòng Sở có trách nhiệm:

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo ISO đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính, quy trình nội bộ;

- Tham mưu Lãnh đạo Sở phổ biến, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

- Cập nhật dữ liệu lên phần mềm ISO điện tử của tỉnh, chuyên mục ISO trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

c) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách chủ trì thực hiện các nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các quy trình ISO đã được ban hành, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (tại địa chỉ https://snv.quangbinh.gov.vn/quy-trinh-iso) để áp dụng trong quá trình giải quyết công việc, đảm bảo thống nhất, đúng thời hạn.

- Rà soát các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan thủ tục hành chính để sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO đã ban hành (theo Phụ lục 1);

- Xây dựng mới các quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính, quy trình ISO nội bộ để công bố, áp dụng (theo Phụ lục 2);

(Kèm theo mẫu quy trình ISO)

- Gửi kết quả thực hiện về Văn phòng Sở trước ngày 15/5/2024 để tổng hợp, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

Kế hoạch số 740/KH-SNV

Các tin khác