SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NỘI VỤ QUẢNG BÌNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

 https://snv.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/snv/Image/Co%20cau%20to%20chuc%20bo%20may/Lanh%20dao%20So/PGD-Vuong.jpg

 Giám đốc

Trần Thế Vương

Điện thoại : (0232) 3828568

Email: vuongtt.snv@quangbinh.gov.vn

 

 https://snv.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/snv/Image/Co%20cau%20to%20chuc%20bo%20may/Lanh%20dao%20So/PGD-Lam.png

Phó Giám đốc

Phan Ngọc Lâm

Điện thoại: 

Email: lampn.snv@quangbinh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Mai Xuân Toàn

Điện thoại: (0232) 3823545 

Email: toanmx.snv@quangbinh.gov.vn

https://snv.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/snv/Image/Co%20cau%20to%20chuc%20bo%20may/Lanh%20dao%20So/PGD-Lam.png 

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Kim Lan

Điện thoại: (0232) 3818262 

Email: lanntk.snv@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ:  

                 1. Văn phòng Sở 

                       Điện thoại: (0232) 3822321; Fax: (0232) 3822321

                 2. Thanh tra Sở

                       Điện thoại: (0232) 3821458

                 3. Phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức, Biên chế

                       Điện thoại: (0232) 3841935; 3821147.

                 4. Phòng Cán bộ, Công chức, Viên chức 

                       Điện thoại: (0232) 3823788

                 5. Phòng Cải cách hành chính

                       Điện thoại: (0232) 3844480 

                 6. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Công tác thanh niên

                       Điện thoại: (0232) 3821146

                 7. Phòng Thi đua - Khen thưởng

                       Điện thoại: (0232) 3844556 (0232) 3844556

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:

 

                 1. Ban Tôn giáo tỉnh:

 

                      Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình

 

                      Điện thoại: (0232) 3841943 

  

                 2. Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh:

 

                      Địa chỉ : Số 72 Ngô Quyền - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình  

 

                     - Phòng Hành chính - Tổng hợp:  Điện thoại: 0232. 3898679
 

                     - Phòng Nghiệp vụ: