Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/6/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024 với tổng số hơn 132 học viên tham gia.

 

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: số 373/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 về việc giao Kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; số 1241/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc điều chỉnh tên lớp, đối tượng và số lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 980/KH-SNV ngày 23/5/2024 về tổ chức các lớp hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan năm 2024. Ngày 28/6/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024 với tổng số hơn 132 học viên tham gia.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện Lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính (hoặc phòng Hành chính - Tổng hợp); văn thư, lưu trữ thuộc các đơn vị trực thuộc cấp sở.

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\z5581535256323_737db85049632ca88f044a4b12e870bc.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng