Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/6/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024 với tổng số hơn 128 học viên tham gia.

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: số 373/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 về việc giao Kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; số 1241/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc điều chỉnh tên lớp, đối tượng và số lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 980/KH-SNV ngày 23/5/2024 về tổ chức các lớp hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan năm 2024. Ngày 27/6/2024, Sở Nội vụ đã tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan năm 2024 với tổng số hơn 128 học viên tham gia.

 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện Lãnh đạo Văn phòng (hoặc phòng Tổ chức - Hành chính; Hành chính – Tổng hợp); công chức, viên chức quản trị mạng (công nghệ thông tin); văn thư, lưu trữ thuộc: các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Văn phòng UBND cấp huyện và đại diện lãnh đạo, chuyên viên tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc phòng Nội vụ cấp huyện.

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng