Bản in     Gởi bài viết  
Xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về Công an xã bán chuyên trách 

CÔNG VĂN 1664/SNV-CBCCVC

 

 CÔNG VĂN 1665/SNV-CBCCVC

 

DỰ THẢO TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH

 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

[Trở về]