Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 

 Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Xem tiếp
Tiếp tục thực hiện chủ trương giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

 

Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1047/UBND-NCVX về việc giảm số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng...

Xem tiếp
Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng chính quyền, Tổ chức phi Chính phủ (năm 2022) 
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp