Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 
Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch và Phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Từ ngày 28 - 29/10/2021, Sở Nội...
Xem tiếp
Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 04/2/2021 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Ngày 15/3/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-SNV về kiểm tra công tác văn thư, lưu...
Xem tiếp
Đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các quy định về công tác văn thư tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh 
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp