Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên năm 2022 
          Từ ngày 28/4 đến 19/5/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức 03 Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 với tổng số hơn 380 học viên tham gia
Xem tiếp
Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 
Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch và Phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Từ ngày 28 - 29/10/2021, Sở Nội...
Xem tiếp
Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 
Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 04/2/2021 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Ngày 15/3/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-SNV về kiểm tra công tác văn thư, lưu...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp