CHƯƠNG TRÌNH “CÔNG BỐ TÀI LIỆU LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH” 

Ngày 27 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBNDvề việc Ban hành Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển...

Xem tiếp
Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Công văn số 237/UBND-NCVX ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số...

Xem tiếp
Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên năm 2022 
          Từ ngày 28/4 đến 19/5/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức 03 Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022 với tổng số hơn 380 học viên tham gia
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp