Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 76/QĐ-BCĐCCHC Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ 26/04/2019 Còn
2 12/2018/TT-BNV Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ Nội vụ 09/10/2018 Còn
3 2650/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 UBND tỉnh 10/08/2018 Còn
4 04/2018/TT-BTP Thông tư Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp 17/05/2018 Còn
5 68/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Chính phủ 15/05/2018 Còn
6 457/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018 UBND tỉnh 02/04/2018 Còn
7 455/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2018" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 02/04/2018 Còn
8 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Chính phủ 01/03/2018 Còn
9 233/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức , viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn " trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 22/02/2018 Còn
10 2085/UBND-VX Công văn về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 UBND tỉnh 03/11/2017 Còn
11 2048/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017 UBND tỉnh 02/11/2017 Còn
12 21/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh 01/11/2017 Còn
13 19/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ UBND tỉnh 16/10/2017 Còn
14 34/2017/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Chính phủ 03/04/2017 Còn
15 05/2017/QĐ-TTg Quyết định ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia Thủ tướng Chính phủ 16/03/2017 Còn
16 669/QĐ-BNV Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016 Bộ Nội vụ 20/02/2017 Còn
17 1476/HD-SNV Hướng dẫn thực hiện Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 Sở Nội vụ 21/11/2016 Còn
18 95/TB-TTLTLS Danh mục Quyết định về việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh 10/11/2016 Còn
19 05/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 -2020 Sở Nội vụ 21/07/2016 Còn
20 1319/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 UBND tỉnh 06/05/2016 Còn
Trang :
1