Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 
"Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Xem tiếp