Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 

    Ngày 26/6/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 830/SNV-XDCQ&TCBC về việc triển khai thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Công văn 830/SNV-XDCQ&TCBC của Sở Nội vụ

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Công văn 2115/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ

 

    >>> Nhấn vào đây để tải Mẫu danh sách cử tri

[Trở về]