Bản in     Gởi bài viết  
Tiếp tục thực hiện chủ trương giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

 

Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1047/UBND-NCVX về việc giảm số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị; Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ; Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quy định về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ viên chức để đến năm 2025 giảm được 2.056 số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tương ứng tỷ lệ tối thiểu 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Nội vụ giao năm 2021.

 

                                                                                         Phòng XDCQ&TCBC

[Trở về]