Bản in     Gởi bài viết  
Thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) 
Ngày 31/5/2022, Đảng ủy Khố các cơ quan tỉnh đã ban hành Công văn số 310-CV/ĐUK về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (Khóa XIII)
 Tải Công văn 310-CV/ĐUK
[Trở về]