Thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017 

    Ngày 30/10/2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1620/SNV-CCVC về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017, cụ thể nội dung...

Xem tiếp
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017 

    Thực hiện Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017; Sở Nội vụ thông báo tiếp...

Xem tiếp
Hướng dẫn thực hiện Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 

    Ngày 21/11/2016, Sở Nội vụ có Hướng dẫn số 1476/HD-SNV về việc hướng dẫn thực hiện Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình...

Xem tiếp
1 2 3 Tiếp