Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo về việc phân công, bố trí đội viên Đề án 500 về xã công tác 

Ngày 05/3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có Công văn số 207/UBND-NC về việc phân công, bố trí đội viên Đề án 500 về xã công tác; chi tiết nội dung như sau:

 

   Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500); Kế hoạch số 534/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án 500 tại tỉnh Quảng Bình;

 

   Để việc phân công, bố trí đội viên Đề án 500 về xã công tác đúng theo kế hoạch và yêu cầu đã đề ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

   1. Sở Nội vụ ban hành Quyết định bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500 đúng với từng chức danh, đơn vị đã được tuyển chọn ngay sau khi đội viên kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ do Ban Quản lý Dự án 600 triển khai; tổ chức gặp mặt và trao quyết định trực tiếp cho từng đội viên; chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đội viên trong quá trình công tác tại xã.

 

   2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện nơi đội viên đến công tác tiến hành ký hợp đồng lao động với đội viên theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật về lao động; tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo UBND xã với đội viên, sắp xếp, bố trí đội viên về xã công tác; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ, chính sách, tiền lương theo Quyết định 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 500; chỉ đạo UBND xã phân công nhiệm vụ đối với đội viên đúng chức năng, nhiệm vụ của chức danh đã được bố trí, tạo điều kiện để đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

   Việc ban hành quyết định bố trí đội viên về xã và ký hợp đồng lao động phải được hoàn thành trước ngày 14/3/2015.

 

   3. Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí đảm bảo việc thực hiện Đề án 500; khẩn trương hướng dẫn các đơn vị liên quan lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. Đảm bảo việc trả lương hàng tháng và các khoản phụ cấp, trợ cấp đối với đội viên không bị chậm trễ.

 

   4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và quá trình triển khai Đề án 500. Nâng cao nhận thức của các cấp trong việc tạo điều kiện để trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi.

 

Nguồn: Công văn số 207/UBND-NC ngày 05/3/2015

[Trở về]