Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017 

    Thực hiện Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017; Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017, như sau:

 

    1. Số lượng thu hút người có trình độ chuyên môn cao: 14 người, trong đó: Sở Tài chính (01 người); Sở Tài nguyên và Môi trường (01 người); Trường Đại học Quảng Bình (12 người) yêu cầu về trình độ, chuyên môn và vị trí dự kiến cần thu hút đề nghị xem tại Kế hoạch thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình năm 2017 (Đính kèm Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh).

 

    2. Điều kiện, tiêu chuẩn thu hút người có trình độ chuyên môn cao: 

 

    Được quy định cụ thể trong Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

 

    3. Hồ sơ đăng ký thu hút người có trình độ chuyên môn cao bao gồm:

 

    Được quy định tại Hướng dẫn số 1076/HD-SNV ngày 21/11/2016 hướng dẫn thực hiện Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 (Đính kèm biểu mẫu). 

 

    4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

 

    - Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 06/3/2017 đến hết ngày 17/3/2017; buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều: từ 13h30 đến 17h  trong các ngày làm việc;

 

    - Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, số 72, Đường Ngô Quyền, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

    Ghi chú: Tất cả các văn bản có liên quan về yêu cầu trình độ chuyên môn và vị trí dự kiến thu hút; điều kiện tiêu chuẩn thu hút; hồ sơ đăng ký thu hút đề nghị xem tại Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Quảng Bình và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ.

 

    Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: số 72, Đường Ngô Quyền, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) hoặc qua số điện thoại: 0232.3823.788 để được hướng dẫn cụ thể./.

 

[Trở về]