Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số: 1431/QĐ-CTN ngày 05/8/2021 về việc Tặng truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 04 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình, Đã có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
 Tải quyết khen thưởng
[Trở về]