Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ 

 Ngày 03/6/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ

 

Tải Quyết định

[Trở về]