Khai báo y tế toàn dân phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

    Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới.

 

Xem tiếp