Bản in     Gởi bài viết  
Nghị quyết số 83/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

 >> Nghị quyết số 83/NQ-UBBC

[Trở về]