Bản in     Gởi bài viết  
Ngành Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2020 
 Ngày 16/7/2020, tại UBND huyện Lệ Thủy, ngành Nội vụ đã tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng Nội vụ các UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Hội nghị giao ban ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2020

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo Sở và công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực để thực hiện và đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác. Đã quyết định giao 1761 Biên chế công chức: 1761; 21.639 biên chế sự nghiệp và 531 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tinh giản biên chế tiếp tục được thực hiện,trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 23 trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế; Công tác tham mưu được thực hiện thường xuyên, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình; Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định.

 

Đồng chí Trần Đình Dinh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị giao ban ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2020

 

Các chế độ, chính sách được thực hiện thường xuyên, công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động được thực hiện theo đúng quy trình. Công tác Cải cách hành chính được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng cao.

 

Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường, cơ bản ổn định; Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, giải quyết các nhu cầu về sinh hoạt, đất đai, xây dựng liên quan đến tôn giáo được giải quyết nhanh gọn; việc hướng dẫn, quản lý các cuộc lễ, lễ nghi tôn giáo của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định.Công tác văn thư lưu trữ ngày càng được sắp xếp khoa học, giúp người dân tiện lợi trong việc khai thác tài liệu lịch sử.

 

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, phát động nhiều phong tràothi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực phát hiện vấn đề, tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết, thực thi công vụ hiệu quả chưa cao; công tác cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt nên chưa có nhiều đột phá, cải cách; việc đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn chung chung; bộ máy chính quyền cơ sở, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo một số nơi hoạt động chưa thật sự hiệu quả. Một số huyện còn chậm trong việc triển khai thực hiện sắp xếp cán bộ, công chức và người lao động không chuyên trách ở cấp xã. Công tác báo cáo, tổng hợp các số liệu, nội dung liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách còn chậm so với yêu cầu; một số địa phương, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo vẫn còn lung túng, công tác theo dõi, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên nên một số vụ việc vi phạm kéo dài chậm giải quyết gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

 

Tại Hội nghị các đại biểu cùng nhau thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc,để hoàn thành những kết quả tốt trong 6 tháng cuối năm 2020.

                                                                            

                                                                                Như Ý

 

[Trở về]