Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Công văn số 237/UBND-NCVX ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Ngày 02/3/2022, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 361/KH-SNV về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên năm 2022. Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. 

 

Từ ngày 05/4 đến ngày 22/6/2022, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên tại 11 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Kho bạc Nhà nước Quảng Bình; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thuỷ sản; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; UBND huyện Quảng Ninh.

Nội dung kiểm tra gồm:

Về công tác văn thư, lưu trữ: sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đối với công tác văn thư, lưu trữ; công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ; việc xây dựng, ban hành văn bản quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; thực hiện các quy định theo tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành văn thư, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; kiểm tra hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; công tác thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; công tác kiểm tra đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; bố trí Kho và trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ; thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ về văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Về công tác thanh niên (đối với các sở, Ban Dân tộc và UBND huyện Quảng Ninh): Triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật đối với thanh niên; thực hiện chương trình đối thoại với thanh niên; rà soát, kiểm tra hồ sơ thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến và thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về thanh niên theo yêu cầu của Bộ, ngành và của tỉnh.

            Qua kết quả kiểm tra thực tế cho thấy phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên. Công tác văn thư, lưu trữ đã đạt những kết quả tích cực, việc soạn thảo và ban hành văn bản hành chính, quản lý văn bản và lập hồ sơ công việc ngày càng hoàn thiện; công tác lưu trữ ngày càng được quan tâm, giá trị tài liệu được phát huy, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên thời gian qua được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả; việc tổ chức và thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên được triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối với thanh niên trong tình hình mới, từng bước có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ này.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn tồn tại như: lãnh đạo cơ quan chưa đánh giá đúng vị trí, vai trò của công tác văn thư, lưu trữ nên chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này; cơ quan chưa ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ nên dẫn đến các đơn vị cơ sở trực thuộc thực hiện chưa nghiêm túc; đội ngũ làm công tác văn thư, lưu trữ phải kiêm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nên việc quan tâm nghiên cứu tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính còn nhiều sai sót; tình trạng chuyên viên chưa lập hồ sơ công việc còn phổ biến; công tác thu thập nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan chưa thực hiện thường xuyên; cơ sở vật chất và kinh phí đầu tư cho công tác văn thư, lưu trữ chưa đáp ứng yêu cầu, kinh phí cho hoạt động công tác lưu trữ còn hạn chế.

            Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp một số thắc mắc của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác VTLT và CTTN.

            Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác VTLT và CTTN; góp phần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác VTLT và CTTN; phát huy vị trí, vai trò của công tác VTLT và CTTN trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị./.

 Một số hình ảnh của đợt kiểm tra:

 

  Đoàn kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

 

Đoàn kiểm tra tại Kho bạc Nhà nước Quảng Bình

 

Đoàn kiểm tra tại Cục Quản lý thị trường Quảng Bình

 

 Đoàn kiểm tra tại Chi cục Kiểm Lâm Quảng Bình

 

Đoàn kiểm tra tại UBND huyện Quảng Ninh

 

          Đoàn kiểm tra tại UBND xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh

 

Đoàn kiểm tra tại UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh

 

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Công tác thanh niên

 

[Trở về]