Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Ngày 12/5/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 581/KH-SNV về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình việc thực hiện các chế độ, quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.

 
Từ ngày 12/6 đến ngày 13/11/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác văn thư, lưu trữ tại 10 cơ quan, tổ chức gồm: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Y tế; Chi cục An toàn vệ sinh thực thẩm; Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên; Chi cục Thú y; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn; Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ quan, tổ chức cho thấy lãnh đạo các cơ quan, tổ chức đã đánh giá đúng vai trò của công tác văn thư, lưu trữ; triển khai đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức đã áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của tỉnh đảm bảo đúng căn cứ pháp lý khi triển khai các hoạt động về văn thư, lưu trữ. Một số cơ quan, tổ chức đã quan tâm, chú ý đến công tác tổ chức cán bộ, tuyển chọn và bố trí công chức, viên chức, nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm để thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Các cơ quan, tổ chức cũng đã dành một phần kinh phí để đầu tư vào kho lưu trữ và phương tiện phục vụ công tác bảo quản tài liệu lưu trữ. Nhờ đó, công tác văn thư, lưu trữ đã góp phần tích cực trong điều hành quản lý nhà nước ở các cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được các cơ quan, tổ chức vẫn còn một số hạn chế, khó khăn sau: Công chức, viên chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ ở một số cơ quan, tổ chức phần lớn kiêm nhiệm nên việc quan tâm nghiên cứu, tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ còn hạn chế; công tác chỉ đạo, kiểm tra chưa thường xuyên nên các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện chưa nghiêm túc; việc thực hiện một số khâu trong nghiệp vụ quản lý văn bản đến, đi, soạn thảo và trình bày văn bản và thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan chưa đúng quy định; điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí hạn chế nên phòng kho lưu trữ và phương tiện trong kho tại một số cơ quan, tổ chức chưa được bố trí theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức chưa đồng bộ, một số cơ quan đang thực hiện ban hành văn bản giấy, đăng ký văn bản đến, đi bằng sổ. Ngoài ra, Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh chưa đáp ứng được các chức năng cơ bản như lập hồ sơ công việc; bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Tại các buổi làm việc, ngoài việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, Đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác lập hồ sơ công việc và lập hồ sơ giao vào Lưu trữ cơ quan, quan tâm bố trí kinh phí xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước theo Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích và các trang thiết bị cần thiết cho công tác bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ./.

Một số hình ảnh của đợt kiểm tra:

Kiểm tra Công tác VTLT tại UBND huyện Tuyên Hóa

 

    

Kiểm tra Công tác VTLT tại UBND thị xã Ba Đồn

 

 Kiểm tra Công tác VTLT tại UBND Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn

 

 Kiểm tra Công tác VTLT tại Tòa án tỉnh Quảng Bình

[Trở về]