Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021 

    Ngày 08/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 870/SNV-XDCQ&TCBC về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể nội dung như sau:

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Công văn 870/SNV-XDCQ&TCBC

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Nghị Quyết 37-NQ/TW

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Nghị quyết 32/NQ-CP

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Công văn 2115/BNV-CQĐP

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Thông báo 1083-TB/TU

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Thông báo 1139-TB/TU

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Quyết định 2157/QĐ-UBND

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Công văn 2652/BNV-CQĐP

 

    >>> Nhấn vào đây để tải Mẫu số 01 (Tờ trình)

 

   >>> Nhấn vào đây để tải Phụ lục 4A

 

    >>> Nhấn vào đây để tải Mẫu số 02

 

    >>> Nhấn vào đây để tải Mẫu số 03

 

    >>> Nhấn vào đây để tải Phụ lục 2A

 

    >>> Nhấn vào đây để tải Phụ lục 2B

 

    >>> Nhấn vào đây để tải Phụ lục 5A, 5B, 5C, 6A

[Trở về]