Bản in     Gởi bài viết  
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KÊT 5 NĂM XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 
 Sáng ngày 16/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 05 năm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 


Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua cho 03 tập thể

05 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trong Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức Đảng đã có những giải pháp cụ thể, sát thực, xuất hiện mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc giáo dục chính trí tư tưởng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, tính chiến đấu cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất và đoàn kết trong Đảng, xã hội. Công tác cán bộ có một số nội dung được đổi mới, bài bản, khoa học, theo đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan và thực hiện tốt việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Nhiều cấp ủy đã thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, người đứng đầu. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả, nhất là ở những vùng trọng yếu, vùng sâu, vùng xa. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được tăng cường, quan tâm hơn việc kiểm tra chấp hành đường lối, chủ trương, Điều lệ Đảng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp.


 Toàn cảnh hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng chưa đồng đều, còn có tổ chức Đảng yếu kém...


Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật cũng như hạn chế trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh của Đảng bộ tỉnh thời gian qua. Ngay sau hội nghị này, đồng chí yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhìn thẳng vào những khuyết điểm, hạn chế của đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch hành động, triển khai hiệu quả giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức Đảng; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các loại hình tổ chức Đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất với việc đổi mới, sắp xếp các tổ chức của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất chung, phù hợp với đặc điểm cụ thể, tính đặc thù của từng địa phương, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên và quần chúng; thực hiện nghiêm Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao....

 

 

 Đại diện lãnh đạo Đảng bộ Sở Nội vụ nhận Bằng khen Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 05 năm giai đoạn 2016-2020

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể; Bằng khen cho 28 tập thể và 93 cá nhân được có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020. 

                                                                                              Nguồn Cổng TTĐT

 

 

[Trở về]