Bản in     Gởi bài viết  
Đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách hành chính nhà nước 

 

(QBĐT) - Chiều 18-3, Chính phủ và Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

 

 
Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban, ngành liên quan. 
 
Sau khi Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 được ban hành, các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Tính từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã cắt, giảm, đơn giản hoá hơn 1.000 TTHC, 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành; tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết số 653/2019/2019/UBTVQH cơ bản đã hoàn thành. Ở cấp huyện đã tiến hành sắp xếp đối với 21 đơn vị hành chính, giảm 8 đơn vị. 
 
Tính đến ngày 31-3-2020, các bộ, ngành Trung ương giảm 10.284 người so với số giao năm 2015; các địa phương giảm 13.612 người. Chính phủ đã từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia kết nối, tích hợp với Cổng DVC, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh từ tháng 12-2019. Đến nay, Cổng DVC quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.300 DVC trực tuyến trên tổng số gần 7.000 TTHC tại 4 cấp chính quyền. Chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện DVC trực tuyến khoảng 6.722 tỷ đồng/năm.
 
Bên cạnh đó, việc công bố Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được tiến hành hằng năm và trở thành một công cụ tốt trong quản lý CCHC. Việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính hàng năm (SIPAS) đã trở thành thước đo đánh giá khách quan chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
 
Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành và tỉnh, thành phố đã thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, như: cải cách thể chế vẫn còn bất cập; tổ chức bộ máy hành chính còn cồng kềnh; việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số còn chưa đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương… 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương các cơ quan,địa phương đã tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước trên tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.
  
Để xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, Thủ tướng Chính phủ nêu định hướng: tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của bộ máy HCNN đầy đủ, đồng bộ, hiện đại; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy HCNN; đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức...
[Trở về]