Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Bình 
 
  
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH QUẢNG BÌNH
-----------------------------------------------------------------------

* Thường trực Hội đồng : 
 1. 1. Ông Nguyễn Công Huấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
 2. 2. Ông Nguyễn Đức Lý - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng
 3. 3. Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng
 4. 4. Ông Mai Xuân Toàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

* Thành viên Hội đồng : 

 1. 1. Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;
 2. 2. Ông Hà Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành viên;
 3. 3. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;
 4. 4. Bà Hoàng Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên;
 5. 5. Ông Hồ Quyết Thắng - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Thành viên kiêm Thư ký
 6.  
 7. Nguồn: Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Bình
[Trở về]