Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách Lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia thành viên các Ban chỉ đạo 

TT

Ban chỉ đạo, HĐ tư vấn liên ngành

Cơ quan thường trực

Lãnh đạo tham gia

TV Tổ giúp việc

Ghi chú

1

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (Phó TB)

Sở Nội vụ

Trần Thế Vương

 

2246/QĐ-UBND ngày 19/7/21

2

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (PCT Hội đồng)

Sở Nội vụ

Trần Thế Vương

 

 

3

BCĐ phòng không nhân dân

Bộ Chỉ huy quân sự

Trần Thế Vương

 

 

4

BCĐ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa;

Ban Tuyên giáo TU

Trần Thế Vương

 

 

5

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình.

Sở TT&TT

Trần Thế Vương

Trần Đăng Khoa ( Tổ GV)21/QĐ-BCĐXDCQĐT ngay 20/01/2022

4111/QĐ-UBND ngày 14/12/2021

6

Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước - thành viên;

Công an tỉnh

Trần Thế Vương

 

TB số 25/TB-BCĐ ngày 04/3/2021

7

Hội đồng thẩm định tinh giản biên chế tỉnh QB (Chủ tịch)

Sở Nội vụ

Trần Thế Vương

 

1160/QĐ-UBND ngày 26/4/2021

8

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng -An ninh tỉnh

Hội đồng QPAN

Trần Thế Vương

Trần Đức Thủy (Ủy viên)

Số 2385/TB-HĐGDQPAN, ngày 18/5/2021

9

BCĐ  Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021  - Phó Tban

Cục Thống kê

Trần Thế Vương   (Sắp hết nhiệm vụ)

 

QĐ số 150/QĐ-ubnd ngày 14/1/2021

10

BCĐ triển khai thực hiện Dự án: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính - Phó Trưởng ban Thường trực; ( Gọi tắt là BCĐ dự án 513)

Sở Nội vụ

Trần Thế Vương

 

1162/QĐ-UBND ngày 26/4/2021

11

Tổ công tác của Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra rà soát việc giả quyết 1 số vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy

Trần Thế Vương

 

359-QĐ/TU ngày 9/9/2021

12

Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh

Bộ Chỉ huy quân sự

Trần Thế Vương

 

 

13

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (Thành viên)

Sở Nội vụ

Phan Ngọc Lâm

 

2246/QĐ-UBND ngày 19/7/21

14

Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL

Sở Tư pháp

Phan Ngọc Lâm

Cao Thị Lan Anh

Số 140/QĐ-HĐPB,23/9/21 và Số 2104/QĐ-STP,13/9/21

15

Đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Tuyên giáo TU

Phan Ngọc Lâm

 

 

16

BCĐ thực hiện QĐ số 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

Sở LĐTB&XH

Phan Ngọc Lâm

 

 

17

BCĐ củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật;

Sở Tư pháp

Phan Ngọc Lâm

 

 

18

Ban Chỉ đạo 896 (Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến dân cư);

Công an tỉnh

Phan Ngọc Lâm

 

 

19

BCĐ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của tỉnh;

Sở GD&ĐT

Phan Ngọc Lâm

 

 

20

BCĐ Đổi mới giáo dục và Đào tạo;

Sở GD&ĐT

Phan Ngọc Lâm

 

 

21

Ban điều hành Đề án " Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025", Ban Chỉ đạo thực hiện Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ giai đoạn 2019 - 2020;

Sở GD&ĐT

Phan Ngọc Lâm

 

 

22

BCĐ cải cách Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

Ban Nội chính;
Sở Tư pháp

Phan Ngọc Lâm

 

 

23

BCĐ thực hiện Kế hoạch 463/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh.( phát triển nguồn nhân lực gđ 2020-2025)

Sở LĐTB &XH

Phan Ngọc Lâm

 

QĐ số 1384/QĐ-UBND ngày 14/5/2021

24

Tổ công tác triển khai Quy hoạch tỉnh QB đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Sở KH&ĐT

Phan Ngọc Lâm

Nguyễn Văn Túc

QĐ số 674/QĐ-UBND ngày 2/3/2021

25

Ban soạn thảo kế hoạch xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên của tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự

Phan Ngọc Lâm

 

QĐ số 976/QĐ-UBND ngày 01/4/2021

26

BCĐ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Công an tỉnh

Phan Ngọc Lâm

 

 

27

Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Hội đồng QPAN

Phan Ngọc Lâm

 

Số 2385/TB-HĐGDQPAN, ngày 18/5/2021

28

Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021- Tổ phó

Cục Thống kê

Phan Ngọc Lâm    (Sắp hết nhiệm vụ)

 

QĐ số 27/QĐ-BCĐ ngày 5/3/2021

29

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Thành viên)

Sở Nội vụ

Mai Xuân Toàn

 

 

30

Ban An toàn giao thông tỉnh

Sở Giao thông

Mai Xuân Toàn

 

 

31

BCĐ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;

Sở Xây dựng

Mai Xuân Toàn

Đoàn Trung Kiên

 

32

BCĐ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh QB lần thứ IX (2021-2022)

Sở Văn hóa & TT

Mai Xuân Toàn

 

 

33

BCĐ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XV năm 2021

Sở Giáo dục và ĐT

Mai Xuân Toàn

 

 

34

BCĐ Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

Mai Xuân Toàn

 

 

35

Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình;

Sở Văn hoá và TT

Mai Xuân Toàn

 

 

36

BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH tỉnh;

Sở Văn hoá và TT

Mai Xuân Toàn

 

 

37

BCĐ thực hiện chiến lược PT bền vững KT biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Quảng Bình

Sở TN&MT

Mai Xuân Toàn

 

 

38

Hội đồng Khoa học, sáng kiến xét tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc ( Phó CT thường trực)

Sở Nội vụ

Mai Xuân Toàn

 

1216/QĐ-UBND ngày 29/4/2021

39

BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh;

Ban Dân Vận TU

Mai Xuân Toàn

 

266-QĐ/TU ngày 03/6/2021

40

BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Sở Nông nghiệp PTNT

Mai Xuân Toàn

 

 

41

BCĐ Công tác biên giới tỉnh;

Sở Ngoại vụ

Mai Xuân Toàn

Lê Nam Trung ( Tổ GV)

QĐ 60/QĐ-UBND ngày 23/2/2022

42

Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh

Sở Công thương

Mai Xuân Toàn

Phạm Thị Xuân (Tổ GV)

 

43

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân". "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10

Sở Văn hóa & TT

Mai Xuân Toàn

 

2146/QĐ-UBND ngày 13/7/2021

44

Hội đồng Giải thưởng Lưu Trọng Lư lần thứ VI (2016-2021)

Hội Văn học Nghệ thuật

Mai Xuân Toàn

 

2888/QĐ-UBND ngày 6/9/2021

45

Hội đồng thẩm định tinh giản biên chế tỉnh QB (Phó Chủ tịch)

Sở Nội vụ

Mai Xuân Toàn

 

1160/QĐ-UBND ngày 26/4

46

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Sở KH&ĐT

Mai Xuân Toàn

 

 

47

BCĐ Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh

BQLDA QBSC

Mai Xuân Toàn

 

 

48

BCĐ triển khai thực hiện Dự án: “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính - Phó Trưởng ban; ( Gọi tắt là BCĐ dự án 513)

Sở Nội vụ

Mai Xuân Toàn

 

 

49

Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh 

Hội Liên hiệp PN

Mai Xuân Toàn

 

 

50

BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

 Cục Thi HADS

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

51

BCĐ cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”

UBMTTQVN

Nguyễn Thị Kim Lan

Lê Cẩm Thạch

422/QĐ-TU ngày 21/10/2021

52

BCĐ Nhân quyền Quảng Bình;

Công an tỉnh

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

53

BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh

Ban Dân Vận TU

Nguyễn Thị Kim Lan

Trần Đức Thủy

248-QĐ/TU ngày 18/5/2021

54

BCĐ 68

Ban Dân Vận TU

Nguyễn Thị Kim Lan

Trần Đức Thủy

247-QĐ/TU ngày 18/5/2021

55

Ban Chỉ đạo "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" cấp tỉnh

Sở Giáo dục và ĐT

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

56

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017- 2024

Sở Tư pháp

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

57

BCĐ phát triển du lịch;

Sở Du lịch

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

58

BCĐ công tác DSKHHGD - Thành viên

Sở Y tế

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

59

Ban Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh

Sở LĐTB&XH

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

60

BCĐ đề án Bảo đảm an ninh du lịch

Công an tỉnh

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

61

Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh

Sở LĐTB&XH

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

62

Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh;

Sở LĐTB&XH

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

63

Ban công tác người cao tuổi

Sở LĐTB&XH

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

   

 

[Trở về]