Bản in     Gởi bài viết  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 
Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
 

Tải về

[Trở về]