Bản in     Gởi bài viết  
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (QĐ 07/2022/QĐ-UBND) 

 Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 
 

>> Tải về

[Trở về]