Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (QĐ 07/2022/QĐ-UBND) 
 Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 
Ngày 15 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, trực thuộc Sở Nội vụ 
 Ngày 29/4/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Quyêt định số 136/QĐ-SNV về việc giải thể các phòng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, trực thuộc...
Xem tiếp
1 2 Tiếp