Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP; Chương trình PTTN và Quyết định 40/QĐ-TTg 

Ngày 03/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1546/KH-UBND về việc sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Kế hoạch số 1549/KH-UBND về việc sơ kết giai đoạn I (2011 - 2015) thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch số 1547/KH-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

 

    Để kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện; nội dung đăng ký tham luận; danh sách đề nghị khen thưởng và các nội dung liên quan theo các Kế hoạch của UDND tỉnh đã ban hành. Riêng đối với UBND cấp huyện báo cáo thêm kết quả 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

    Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/5/2015 để tổng hợp trình UBND tỉnh (gửi thêm 01 bản mềm qua hộp thư: thangsnv@gmail.com). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Công tác thanh niên, Sở Nội vụ, ĐT: 0523 851 615 để xem xét, giải quyết.

 

    Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. ./.

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Kế hoạch số 1546/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Kế hoạch số 1547/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình

 

    >>> Nhấn vào đây để xem Kế hoạch số 1549/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình

 

[Trở về]