Báo cáo tình hình thực hiện công tác nội vụ tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 

    Ngày 25/01/2019, Sở Nội vụ ban hành Báo cáo số 117/BC-SNV về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác nội vụ tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019, cụ thể...

Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác ngành Nội vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 

    Ngày 29/12/2017, Sở Nội vụ có Báo cáo số 1961/BC-SNV về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác ngành Nội vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, cụ thể nội dung...

Xem tiếp
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 

    Ngày 05/6/2017, Sở Nội vụ có Báo cáo số 829/BC-SNV về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cụ...

Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp