UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021 
 Ngày 06/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Thông báo số 2698/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Bình năm 2021
 

 Thông báo số 2698/TB-UBND

 

- Phụ lục 1 và 2

 

- Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng công chức