Danh sách các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học, Sáng kiến tỉnh Quảng Bình 
  
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH QUẢNG BÌNH
----------------------------------------------------------------------------------

* Thường trực Hội đồng

   

Ông Trần Thắng

Chủ tịch UBND tỉnh

 Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh

  

Ông Nguyễn Công Huấn

 Phó Chủ tịch TT Hội đồng nhân dân tỉnh

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh

 

Bà Phạm Thị Hân

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh

  

  Ông Trần Thế Vương 

Giám đốc Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh

  

 Ông Phạm Tiến Nam

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh

 

 * Thành viên Hội đồng:

 1. 1. Ông Nguyễn Trần Quang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên;
 2. 2. Ông Lê Minh Tuyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành viên;
 3. 3. Ông Lê Viết Thắng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành viên;
 4. 5. Ông Đinh Xuân Hướng - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành viên;
 5. 6. Ông Nguyễn Tiến Hoàng Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên;
 6. 7. Ông Đoàn Lương Khuệ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thành viên;
 7. 8. Ông Đặng Đại Bàng - Bí thư Tỉnh Đoàn, Thành viên;
 8. 9. Bà Diệp Thị Minh Quyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Thành viên
 9. 10. Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thành viên
 10. 11. Ông Mai Xuân Toàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên kiêm Thư ký.

Nguồn: Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 về việc kiện toàn Hội đồng TĐKT tỉnh Quảng Bình

................................................................................

  
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH QUẢNG BÌNH
-----------------------------------------------------------------------

* Thường trực Hội đồng : 
 1. 1. Ông Nguyễn Công Huấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
 2. 2. Ông Nguyễn Đức Lý - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng
 3. 3. Ông Phạm Tiến Nam - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng
 4. 4. Ông Mai Xuân Toàn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

* Thành viên Hội đồng : 

 1. 1. Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;
 2. 2. Ông Hà Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành viên;
 3. 3. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;
 4. 4. Bà Hoàng Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên;
 5. 5. Ông Hồ Quyết Thắng - Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Thành viên kiêm Thư ký
 6.  
 7. Nguồn: Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Quảng Bình