Lịch công tác của Lãnh đạo Sở, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021 
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 38, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021 

Thứ ngày

Nội dung và nơi làm việc

Đơn vị/công chức

tham gia

Thứ 2

(20/9)

Sáng:

- 10h: Đ/c Giám đốc làm việc với Sở Y tế (phòng họp tầng 2).

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- Trưởng phòng CBCCVC.

-

Chiều:

- 14h: Lãnh đạo Sở nghe phòng CBCCVC báo cáo sửa đổi, bổ sung một số quyết định của UBND tỉnh (phòng họp tầng 2).

- Chánh VP; phòng CBCCVC.

Thứ 3

(21/9)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Đ/c Giám đốc, Đ/c Lâm, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

- 14h: Đ/c Toàn họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh

-

- Phòng TĐKT

Thứ 4

 (22/9)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 5

(23/9)

Sáng:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Chiều:

- 14h: Đ/c Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm, Đ/c Toàn, Đ/c Lan làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 6

(24/9)

Sáng:

- 8h30: Đ/c Giám đốc, Đ/c Toàn họp triển khai kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp cấp huyện tại UBND tỉnh.

- Đ/c Lâm làm việc tại cơ quan.

- 8h: Đ/c Lan ký cam kết trách nhiệm theo Quy định số 01-QĐ/TU tại Tỉnh ủy.

- Phòng XDCQ&TCBC

Chiều:

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 7 (25/9):

 

 

Chủ nhật (26/9):

 

 

Ghi chú: Lịch công tác của Lãnh đạo Sở sẽ được cập nhật liên tục, đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Sở để chủ động công tác.

 

Tải lịch công tác