Đảng bộ Sở Nội vụ: Chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh 

 (QBĐT) - Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ Sở Nội vụ luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh (TSVM).


 
Qua đó, Đảng bộ sở đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ về xây dựng chính quyền, sắp xếp, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, cải cách hành chính, quản lý nhà nước về tôn giáo… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh.
 
Đảng bộ Sở Nội vụ có 76 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ trực thuộc. Xác định việc xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy sở đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ cả trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ luôn chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát với điều kiện thực tế của cơ quan.
 
Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ sở thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời xử lý, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái.
 
Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên toàn cơ quan có lập trường chính trị vững vàng, luôn an tâm, thông suốt và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, không có biểu hiện dao động, lệnh lạc trong suy nghĩ và hành động.
 
Đảng bộ sở quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng TSVM, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng tập trung xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy.
Đảng bộ Sở Nội vụ nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức đảng TSVM giai đoạn 2016-2020.
Đảng bộ Sở Nội vụ cùng các tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức đảng TSVM giai đoạn 2016-2020.
Trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng, Đảng bộ sở đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
 
Chế độ sinh hoạt của các chi bộ đã có chuyển biến về chất. Các chi ủy, chi bộ duy trì được chế độ sinh hoạt định kỳ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố đoàn kết, ổn định nội bộ...
 
Hàng năm, việc phân tích chất lượng chi bộ và đảng viên được thực hiện đúng quy định; qua đó, giúp các chi bộ và từng đảng viên có biện pháp sửa chữa khuyết điểm, có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kết nạp đảng viên, chuyển Đảng chính thức luôn được Đảng bộ sở chú trọng, bảo đảm về số lượng và chất lượng.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy và lãnh đạo sở quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã và đang cử đi đào tạo 2 tiến sỹ, 11 thạc sỹ, 9 cao cấp lý luận chính trị; 100% trưởng, phó phòng được học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3, chương trình quản lý nhà nước chuyên viên chính... Công tác cán bộ thực hiện đúng quy trình và các quy định về phân cấp, quản lý cán bộ.
 
Ông Trần Thế Vương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Đảng bộ sở sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các chi bộ trong Đảng bộ và giữa các cán bộ, đảng viên; tăng cường sinh hoạt Đảng và có nhiều giải pháp cải tiến chất lượng sinh hoạt; giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ, Đảng ủy với đảng ủy cấp trên, lãnh đạo sở, các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc.
 
Đảng bộ sở tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp thực sự tinh thông, quyết tâm đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
 
Bên cạnh đó, Đảng bộ coi trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở...
 
Đánh giá về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Nội vụ, ông Trần Ngọc Thăng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: “Trong nhiều năm qua, Đảng bộ Sở Nội vụ liên tục được đánh giá, xếp loại TCCSĐ TSVM tiêu biểu. Đó là kết quả của việc chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng TCCSĐ.
 
Sau đại hội, Đảng ủy sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ ban hành quy chế làm việc và thực hiện nghiêm túc quy chế; duy trì nghiêm túc hoạt động của cấp ủy, chế độ sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đảng bộ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết, nâng cao nhận thức, lập trường, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đơn vị…”.
 
Từ năm 2015-2020, Đảng bộ Sở Nội vụ liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm có trên 98% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, Đảng bộ sở đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong xây dựng tổ chức đảng TSVM giai đoạn 2016-2020.